SMON Welzijn hecht sterk aan het behoud van de eigen waarden en identiteit van het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Zij vormen mede het sociale cement van de lokale samenleving. Het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk is net zo belangrijk voor de ontwikkelingskansen van jeugdigen als het professioneel jongerenwerk.

Versimpelen aanvraagprocedure

SMON streeft naar een korte en makkelijke aanvraagprocedure voor bijdragen in het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Een online aanvraagformulier, snelle afhandeling en persoonlijk contact met de aanvragers zijn hierbij speerpunten. Ons bestuur bestaat uit inwoners van de gemeente Dalfsen, en ons beleid wordt dus mede door de inwoners zelf bepaald. Dit betekent in de praktijk weinig bureaucratische ballast en een ‘platte’ organisatiestructuur die snelle beslissingen mogelijk maakt.

Aanvragen zijn niet afhankelijk van boekjaren of termijnen. Daarnaast kan SMON Welzijn een bestemmingsreserve aanmaken, als er budget over is. Hierdoor blijven de geoormerkte gelden beschikbaar voor hun bestemming

Vraag en aanbod matchen

SMON heeft een taakverantwoordelijk team met HBO-geschoolde beroepskrachten. Ze zijn specialist in het opbouwen en onderhouden van contacten met jongeren en hebben kennis van de geschiedenis van hun werkgebied en weten waar kansen en perspectieven liggen voor de toekomst.

Hierdoor kunnen sneller verbindingen gelegd worden en, waar van toepassing, vraag en aanbod bij elkaar gebracht worden. Hierdoor wordt een kwalitatief en gevarieerd aanbod van recreatieve, educatieve, informatieve en preventieve activiteiten voor jeugd- en jongerenwerk behouden en versterkt.

Randvoorwaarden

SMON Welzijn verleent subsidies voor het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk in de Gemeente Dalfsen. Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligersgroepen moeten kunnen aantonen dat de (preventieve) activiteiten gericht zijn op de speerpunten en gewenste maatschappelijke resultaten, vastgesteld in de subsidieovereenkomst voor het jeugd- en jongerenwerk. Aanvragen moeten op minimaal één resultaatgebied betrekking hebben.

De activiteiten moeten openbaar toegankelijk zijn. De beoordelingscommissie kan bij aanvragen die betrekking hebben op zeer kwetsbare specifieke groepen, een uitzondering maken. Zoals bijvoorbeeld jonge Mantelzorgers, die niet gebaat zijn bij een (preventie) activiteit met een open karakter. Per aanvraag stellen we maximaal € 500,00 beschikbaar. Aanvragen die gezamenlijk, door meerdere organisaties en/of verschillende kernen, worden ingediend kunnen voor meer subsidie in aanmerking komen.

De activiteiten moeten in de Gemeente Dalfsen plaats vinden, echter is de herkomst van de deelnemers niet van invloed op de subsidie. De werving van deelnemers is tevens openbaar, tenzij andere afspraken gemaakt zijn met de beoordelingscommissie. Activiteiten met winstoogmerk of met een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk karakter zijn uitgesloten. Dat wil overigens niet zeggen dat de organisatie of instelling geen politiek, godsdienstig of levenbeschouwelijk karakter mag hebben, maar de activiteiten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd, moeten een ‘neutraal’ karakter hebben.

Jaarlijks is er € 7.350,00 subsidie beschikbaar voor aan-vragen vanuit het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk. Dit zijn geoormerkte gelden die niet kunnen terugvloeien in de bedrijfsvoering of activiteitenbudgetten van SMON Welzijn.

Meer informatie? Lees de folder:

Vrijwillig jongerenwerk

Bijdrage aanvragen? Gebruik het formulier hieronder.

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in. Onderaan de pagina vindt u aanvullende informatie omtrent de begroting en de resultaatgebieden.

Gegevens aanvrager

Vereniging/stichting/werkgroep:

Naam aanvrager:

Functie:

E-mail:

Adres:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

Betalingsgegevens

IBAN:

Ten name van:

Algemene gegevens aanvraag

(Aanvinken wat van toepassing is)

Op welke vorm van het vrijwillig jeugd- en jongerenwerk is uw aanvraag gericht?

Op welk(e) resultaatgebied(en) binnen het jeugd en jongerenwerk is uw aanvraag gericht?

De activiteit is openbaar toegankelijk voor jeugd in de Gemeente Dalfsen:
 Ja Nee, omdat:

De aanvraag wordt namens meerdere organisaties ingediend:
 Nee Ja, omdat:

De werving van deelnemers is openbaar:
 Ja Nee, omdat:

Inhoudelijke gegevens aanvraag

Geef een korte omschrijving van de activiteit waarvoor u een bijdrage aanvraagt:

Heeft u eerder een bijdrage toegekend gekregen?
 Ja Nee

Voor welk bedrag wilt u in aanmerking komen? Max. € 500,-

Welke bijdrage geldt voor uw aanvraag:
 Eenmalig Jaarlijks

Bijlagen

Gebruik PDF-, Word- of Excelbestanden. Maximale grootte per bestand: 3 MB

Upload hier uw begroting (verplicht):

Upload hier uw activiteitenplan of uitgebreide projectomschrijving (optioneel):

Aanvullende informatie

Klik hieronder voor een voorbeeldbegroting of een overzicht van resultaatgebieden.

Voorbeeldbegroting

Begroting
Inkomsten
Deelnemersbijdragen (30 pers. a € 2,00) 60
Opbrengst uit verkoop (consumpties, kaartjes) 50
Sponsoring door lokale ondernemers 25
Huuropbrengst 50
Totaal Inkomsten 185
 

Uitgaven

Materiaalkosten 100
Inhuur deskundige 250
PR en werving 35
Inkoop 15
Kilometerkosten 15
Vrijwilligerskosten (2 consumpties p.p.)
Totaal Uitgaven   415
Benodigde Subsidie 230,00

Omschrijving Resultaatgebieden

1. Talentontwikkeling

Activiteiten gericht op het ontwikkelen van talenten van jeugd*. U kunt hierbij denken aan activiteiten op het gebied van sport, theater, muziek, kunst en cultuur.

2. Maatschappelijke participatie

Activiteiten gericht op het betrekken van jeugd bij de eigen leefomgeving. U kunt hierbij denken aan opruimacties in de buurt, opzet van een kinderraad/jeugdbestuur of jeugd betrekken/inspraak geven bij de realisatie een nieuwe voorziening in de buurt.

3. Verminderen en Voorkomen van risicovol gedrag

Initiatieven die gericht zijn op het verminderen en voorkomen van risicovol gedrag bij jeugd. U kunt hierbij denken aan voorlichtingen, (praat)groepen, het trainen van vrijwilligers of aanschaf van voorlichtingsmateriaal.

4. Vroegsignalering

Projecten en initiatieven gericht op het vergroten van het signalerend vermogen van vrijwilligers. U kunt hierbij denken aan lezingen, workshops en/of training over maatschappelijke thema’s, voor (groepen) vrijwilligers. Voorbeelden van maatschappelijke thema’s zijn: sociaal isolement van jongeren, pesten in de groep, middelengebruik of uitval van jeugd in het verenigingsleven.

5. Versterken Sociaal Netwerk

Activiteiten gericht op het versterken van het netwerk rond (groepen) jeugd. U kunt hierbij denken aan ontmoetingsactiviteiten, inloopactiviteiten of vriendenkringen. Dit resultaatgebied faciliteert ook specifieke projecten en activiteiten voor bijzondere doelgroepen, zoals kinderen van gescheiden ouders, jonge Mantelzorgers, tienermoeders of jeugd met een beperking.

6. Begeleiding en Coaching

Activiteiten en projecten gericht op de extra ondersteuningsbehoefte van kwetsbare jeugd. U kunt hierbij denken aan maatjesprojecten binnen de vereniging en het faciliteren van vrijwilligers om extra begeleiding te bieden aan jeugd.

7. Voorkomen overlast

Activiteiten en projecten gericht op het gezamenlijk voorkomen van hinderlijk en overlastgevend gedrag van (groepen) jeugd. U kunt hierbij denken aan gezamenlijke buurtactiviteiten, foldermateriaal of het faciliteren van laagdrempelige ontmoeting.

8. Versterken vrijwillig jeugdwerk

Projecten gericht op het verbeteren van de infrastructuur van het vrijwillig jeugd en jongerenwerk. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het opzetten van een vrijwilligersdatabase en het ontwikkelen van een gezamenlijke programmering/scholing.