Jongerencentra

Jongerencentra worden ingezet als middel voor de jongerenwerker om te werken met groepen (risico-)jongeren. De belangrijkste doelstelling van onze jongeren-
centra zijn preventie (het voorkomen van risicovol gedrag en het voorkomen van overlast), waarbij de centra een uitvalsbasis zijn voor ontmoeting en inloop.

Door het structurele en intensieve contact met de jongeren, die vaak meerdere dagen per week een jongerencentrum bezoeken, kan de jongerenwerker zorgsignalen vroegtijdig opmerken en hierop adequaat interveniëren, bijvoorbeeld door de inzet van preventieve groepsprogramma’s of individuele coaching en begeleiding. Uiteindelijk willen we dat gebruikers van het centrum door talentontwikkeling of door praktische ondersteuning en begeleiding hun kans op maatschappelijk succes vergroten.

De openingstijden, aard van de activiteiten en de inzetbare middelen zijn daarom afhankelijk van de behoefte van jongeren zelf of van (vrijwilligers)organisaties.

De ruimtes zijn multifunctioneel inzetbaar en daar waar mogelijk wordt verbinding gezocht met andere potentiële gebruikers. Ook vanuit het jongerencentrum werkt de jongerenwerker outreachend, om efficiënt in te kunnen spelen op behoeften, nieuwe ontwikkelingen of onverwachte gebeurtenissen.