SKT in Dalfsen

De inzet van de Sociale Kern Teams in de drie grote kernen vormt een belangrijke basis voor intensieve samenwerking en betere afstemming bij hulpverlening tussen de verschillende professionals.  Uitgangspunt is dat complexere, meervoudige hulpvragen door de multidisciplinaire teams worden opgepakt om te komen tot een passend plan van aanpak waarbij een casusregisseur het vervolgtraject monitort en tussentijds evalueert.

SMON Welzijn is in alle drie de SKT’s vertegenwoordigd en ziet deelname als een belangrijk onderdeel van het nieuwe werken. Binnen de kernteams vervult zij extra taken zoals het voorzitterschap of het notuleren van de wekelijkse overleggen. Onze werkers zijn betrokken bij casuïstiek, al dan niet als casusregisseur. Daarnaast is zij participant in de werkgroep ‘doorontwikkeling SKT’s’, onderdeel van het Strategische Samenwerkingsverband.

CJG in Staphorst

Het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) in Staphorst is de centrale toegang tot alle vormen van jeugdhulp, biedt opvoedingsondersteuning en stemt de inzet van zorg en hulpverlening zorgvuldig op elkaar af. Beide disciplines hebben een belangrijke signalerende functie en beogen: ‘Een gezin, een plan, een aanpak’. Vanuit onze expertise binnen het jeugd- en jongerenwerk maken wij tevens structureel deel uit van het Centrum voor Jeugd en Gezin(CJG).

Casuïstiek en casusregie, voortvloeiend uit deelname van beide netwerken, worden deels uitgevoerd binnen onze ureninzet onder Individuele coaching en hulpverlening.