SMON Welzijn richt zich op de gemeentelijke uitgangspunten uit de nota Toekomstgericht Welzijnsbeleid. Wij werken ,samen met netwerk- en welzijnspartners , aan een samenhangend en kerngericht voorzieningenaanbod gericht op sport, cultuur en welzijn, ontmoeting en recreatie.

Ons welzijnswerk draagt bij aan een leefbare, vitale en sociale leefomgeving waarin inwoners zich prettig voelen, waarin zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen en waarin zij kunnen terugvallen op een sociaal netwerk. Mogelijke problemen worden door ons vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. We stimuleren en ontwikkelen collectieve en/of algemeen toegankelijke activiteiten en voorzieningen die het beroep op individuele ondersteuning doen verminderen.

Onze activiteiten zijn doel- en vraaggericht en worden in samenhang in de kern georganiseerd. Het kulturhus (concept) neemt hier een centrale plaats in.